Долоон сая төгрөгийн шагналын сантай эссе бичлэгийн уралдаан зарлалаа


Image Э.Намуун       110643

Швейцарийн хөгжлийн агентлаг, Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн Тамгын газар хамтран иргэдийн дунд эссе бичлэгийн уралдаан зарлалаа. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг хүргэе.
Нэг. Үндсэн мэдээлэл
Төрөөс иргэдийн төлөөллийг аливаа бодлогын асуудлыг тодорхойлох, сонголт хийх, бодлогын хэрэгжилтийг хянах, үнэлэхэд оролцуулахыг товчхондоо иргэдийн оролцоо гэж нэрлэдэг. Ардчилсан улсад төрийн байгууллагын бодлого, шийдвэрийг боловсруулах, тэдгээрийг хэрэгжүүлэх, улмаар үйл ажиллагааны явц, үр дүнд хяналт тавьж, хариуцлага тооцоход иргэд оролцсоноор, төрийн байгууллагын бодлого, шийдвэр үр дүнтэй хэрэгжих боломжтой болно. 
Төрийн байгууллага шийдвэр гаргахдаа иргэдийн оролцоог хангах арга замыг дараах байдлаар ангилж болно. Үүнд:
• Иргэдийн хэрэгцээнд нийцсэн, ач холбогдолтой мэдээллийг олон нийтэд болон тухайлсан бүлэгт ил тод, хүртээмжтэй мэдээлэх, таниулах;
• Төрийн байгууллага иргэдтэй зөвлөлдөх буюу иргэдийн төлөөлөлд байр сууриа илэрхийлэх боломж олгох, тэдгээрийн саналыг асуух; сонсгол, ярилцлага хийх; улмаар иргэдийн саналыг шийдвэр гаргахдаа харгалзах;
• Иргэн, төрийн идэвхтэй хамтын ажиллагааны хэлбэр буюу иргэдийг тодорхой ажлын хэсэгт хамруулж шууд оролцоог хангах; иргэдийн бүлэг, зөвлөл зэрэг хуульд заасан механизмыг үр дүнтэй хэрэгжүүлэх; иргэдийн санаачилгыг урамшуулах, үйл ажиллагааг дэмжих байдлаар түншлэлийг хэрэгжүүлэх;
• Төрийн бодлого боловсруулах, шийдвэр гаргах; түүнийг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаанд иргэдийн төлөөллөөр дамжуулан шууд ба шууд бус хяналт тавих .
Хоёр. Зорилго
Энэхүү эссе бичлэгийн уралдааны зорилго нь төрийн болон нийгмийн үйл ажиллагаанд иргэд, олон нийт оролцох хууль тогтоомжийн эрх, үүрэг, хэрхэн хэрэгжүүлэх талаар мэдээлэл түгээх, иргэдийн оролцоог сурталчилах, идэвхжүүлэхэд оршино.

Эссенд өнөөгийн иргэдийн амьдралд тулгамдаж буй асуудлыг хөндсөн, шийдвэрлэх арга зам, гарцыг хайсан агуулгатай байна.  Иргэдийн сонирхлыг татахуйц, ойлгомжтой хэлбэрээр тэдний нийгмийн хөгжилд оролцох сэдлийг төрүүлэх, иргэдийн оролцоог уриалсан “Би, бид оролцож байж шийднэ” гэсэн агуулгыг харуулсан байна.

Гурав. Зохион байгуулагч
Швейцарийн хөгжлийн агентлаг, Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн Тамгын газрын хамтран хэрэгжүүлж буй “Иргэдийн оролцоо” төсөл.
Дөрөв. Хамрах хүрээ
Нийт  доорх гурван түвшинд уралдааныг зохион байгуулна:
1. Өсвөр насныхан /13-18/
2. Залуучууд /18-25/
3. Бусад иргэд
 Жич: Уралдаанд багаар оролцох боломжгүй гэдгийг анхаарна уу.
Тав. Хугацаа
2017 оны хоёрдугаар сарын 9-21-ний өдрийн 16:30 цаг хүртэлх хугацаанд  уралдаанд ирүүлэх материалыг  доорх хаягаар, хэвлэмэл байдлаар хүлээн авна. Уралдаанд оролцогчдын ирүүлсэн  эссег гуравдугаар сарын 3-ны өдрийн 10:00 цагаас 2017 оны гуравдугаар сарын 17-ны 17:00 цаг хүртэлх 14 хоногийн хугацаанд “Иргэдийн оролцоо” төслийн цахим хуудас болох www.oroltsoo.mn болон төслийн Facebook /Иргэдийн оролцоо төсөл/ хуудсанд байршуулна.
 Шуудангийн хаяг:
“Иргэдийн оролцоо” төслийн нэгж
Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн Тамгын газар
Төрийн ордон, 465 тоот өрөө
Улаанбаатар 14201, Монгол Улс
Утас: +976-51-266876
Цахим шуудан: khulan@president.mn
Төслийн цахим хуудас: www.oroltsoo.mn
Зургаа. Уралдааны шалгаруулалтад ирүүлэх эссенд тавигдах шаардлага
Сэдвийн хүрээ
Доорх сэдвүүүдээс аль нэгийг сонгож, тухайн сэдвийн хүрээнд тодорхой асуудлыг жишээ болгон эссег бичнэ.
1. Хүрээлэн буй орчны асуудал /байгаль хамгаалал, орчны бохирдол, хог хаягдал, худаг зэрэг/
2. Төлөөллийн байгууллагаараа /Иргэдийн нийтийн хурал, бүх шатны Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал, Улсын Их Хурал, төрийн байгууллагууд/ дамжуулан төрийн үйл хэрэгт оролцох
3. Төсөв, татвар, хураамжийн зарцуулалтад /хотын татвар, замын хураамж, телевизийн зэрэг/ хяналт тавих, саналаа хэлэх
4. Боловсролын асуудал, эрүүл мэндийн үйлчилгээ
5. Бусад
Эссенд тавигдах агуулгын шаардлага: 
• Иргэдийн оролцоог бэхжүүлэх, сурталчилах зорилгоор заагдсан сэдвийн хүрээнд нийгэмд тулгамдаж буй тодорхой асуудлыг хөндөж /хэт ерөнхий сэдвийг хөндөхгүй байх/, түүнийг иргэдийн оролцооны тусламжтай шийдвэрлэх боломжийг харуулж, тодорхой шийдэл дэвшүүлсэн байх; 
• Асуудлыг зөв тодорхойлсон, логик уялдаатай байх
• Оролцогч нь тухайн сэдвийнхээ хүрээнд холбогдох судалгаа, бусад шаардлагатай материалтай танилцсан байх; 
• Үндэслэлтэй, бодит тоо баримт болон жишээнд тулгуурласан байх; 
• Хөндсөн сэдвээрээ олон талын үзэл бодол, байр суурийг харьцуулан, анализ хийж, дүгнэлт гаргасан байх; 
Эссенд тавигдах хэлбэрийн шаардлага: 
•    Цаасны хэмжээ: А4
•    Хуудасны тоо: 5-8
•    Yсгийн фонт: Аrial
•    Үсгийн хэмжээ: 12
•    Мөр хоорондын зай: 1.5
 Бусад шаардлага:
• Монгол хэлний дүрмийн болон хэл найруулга, логикийн алдаагүй байх
• Ёсзүйн нийтлэг хэм хэмжээг баримталсан байх /зүй бус үг хэллэг хэрэглэхгүй, соён гэгээрүүлсэн, эерэг хандлагыг илэрхийлсэн байх/
•  Ашигласан ном, зохиолын эх сурвалжийг заавал дурдсан байх
• Эссений нүүрэнд овог, нэр, эрхэлдэг ажил, холбоо барих утас, цахим шуудангийн хаягаа тодорхой бичсэн байх
•  Эссег хугацаа хожимдуулалгүй явуулах                                                                                         Долоо. Уралдааныг шалгаруулах комисс
Уралдаанд ирүүлсэн материалыг зохион байгуулагч тал, бие даасан шинжээчдийн төлөөллийг оролцуулсан 5 шүүгчийн бүрэлдэхүүнтэй комисс, энэ удирдамжаар тогтоосон шалгуураар үнэлж, 2017 оны гуравдугаар сарын 23-ны дотор тодруулж, шалгарсан ялагчдыг өдөр тутмын хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл, төслийн цахим хуудсаар мэдээлнэ. Мөн уралдаанд түрүүлсэн бүтээлүүдийг өдөр тутмын сонин, цахим хуудсуудад нийтэлж, олон нийтийн сүлжээгээр түгээх болно.
Найм. Уралдааныг дүгнэх шалгуур
Уралдаанд ирүүлсэн эссенүүдийг доорх шалгуураар үнэлж түвшин бүрт байр /1-3-р байр/ эзлүүлнэ:
1. Мэдээлэл түгээх агуулга /хууль тогтоомжийн эрх, үүрэг, хэрхэн хэрэгжүүлэх талаар мэдээлэл түгээх, тодорхой эх сурвалж, тоо баримтанд суурилсан байх/
2. Бичлэгийн зохиол, утга санаа, зохиомж /хүргэх гол мессеж, иргэдийн амьдралд тулгамдаж буй асуудлыг хөндсөн, шийдвэрлэх арга зам, гарцыг хайсан агуулгыг ойлгомжтой харуулж чадсан эсэх/
3. Бүтээлч байдал /агуулгыг сонирхолтой, бүтээлч байдлаар илэрхийлэх/
4. Дээр тавигдсан агуулга болон хэлбэрт тавигдах шаардлагад нийцсэн байх
5. Өгөгдсөн сэдвийн хүрээнд, бодит баримт дээр үндэслэсэн
6. Энгийн ойлгомжтой, үйл явдлын шалтгаан, учир холбогдлыг тайлбарласан
7. Дэвшүүлсэн асуудлаа сул болон давуу аль аль талаас харуулсан
8. Өөрийн байр сууриа илэрхийлж, үндэслэлээ гаргаж ирэн, шийдэл санал болгосон байдал
9. Like&Share /Уралдаанд оролцогчдын ирүүлсэн эссег 2017 оны 3 дугаар сарын 3-ны өдрийн 10.00 цагаас 2017 оны 3 дугаар сарын 17-ны өдрийн 17.00 цаг хүртэлх 14 хоногийн хугацаанд “Иргэдийн оролцоо” төслийн цахим хуудас болох www.oroltsoo.mn болон төслийн Facebook /Иргэдийн оролцоо төсөл/ хуудсанд байршуулна.Энэ хугацаанд цахим хуудсанд хандсан like болон share –ийн тоог үнэлгээнд тооцно./
Ес. Шагнал  
Нийт шагналын сан 6 900 000 төгрөг.
Түвшин тус бүрт:
1-р байр: 1 000 000 төгрөг
2-р байр: 800 000 төгрөг
3-р байр: 500 000 төгрөг байх аж.

 Уншигч та сэтгэгдэл бичихдээ бусдын нэр төрд халдахгүй, ёс бус, бүдүүлэг үг хэллэг ашиглахгүй байж, өөрийн болоод хүний үзэл бодлыг хүндэтгэнэ үү.

181 СЭТГЭГДЭЛТЭЙ

Esse
[194.118.195.136]
Tvrvvlsen esse-nvvdiig haanaas olj unshih ve?
хариулах
Erdenetuya
[202.70.46.218]
sn b.a u. ene uraldaanii dun garsan u. hewlel medeelleer medegdsengui yu te
хариулах
ipgen
[124.158.107.48]
xugatsaan duustsn ym uu
хариулах
иргэн
[202.179.3.210]
удирдамж дээрх утас нь холбогдохгүй энэ нэг л худлаа юм шиг санагдаад байхын
хариулах
D.FM15E506
[66.181.176.42]
bi end emaileer orch bolhuu bi erden baidag yumldaa
хариулах
zochin
[66.181.177.118]
emailaar essegee ugch bolno bizdee
хариулах
Хошногуудад
[43.242.243.163]
Энэнд битгий оролцоорой. Хэн ч битгий оролцоорой. Шал эргүү онигоотой юм ярьж байна
хариулах
D.FM15E506
[66.181.176.42]
yag yu gej be?
D.FM15E506
[66.181.176.42]
yag yu gej be?
үнэн үг
[202.179.31.109]
Оролцмоор ч шалгаруулах журам энэ тэрийг нь уншсан чинь үнэн шударгаар явагдахгүй юм байна гэж эргэлзээ төрөв. like share -ийн тоог үнэлгээнд тооцох нь утгагүй юм.Ингэж дүгнэх юм бол хэрэггүй. Энэ чинь эсээ шүү дээ .Ямар дуу дуулах гэж байгаа биш.Тэгэхээр энэ бол хэлбэр
хариулах
Zochin
[202.70.46.212]
Busdaas like share guih hereg bna uu
хариулах
Zochin
[202.70.46.217]
Like,share hiih ym bol ymarch esse bichih heteggui, iim saihan sanaa gargachaad iim baidlaar dugneh gej baigaad haramsch bn
хариулах
зочин
[59.153.87.44]
лайк шэйр ч гэхшиг шал утгагүй юм энийгээ болиулвал таарна
хариулах
Нараа
[183.177.99.154]
Төр нийгмийн үйл ажиллагаанд иргэдийн санаа бодлыг оролцуулах гэж уралдаан зарласан нь зүгээр юм.Харин уралдааны шалгуур байхад ЛАЙК,ШЕЙР тооцно гэдэг бүтэхгүй юмаа.
хариулах
Alpish
[103.242.47.242]
хаирнээ би ч гэсэн тэгж бодож байна.лайк шейр гэхийн оронд зохон байгуулагчид нь өөрсдөө шударгаар шүүвэл тээ
загас
[202.179.24.223]
уралдаанд материал хүлээн авах хугацаа хэт тулсан байгаа юм биш үү?! мөн 6.9 сая төгрөгийн шагналын сангаас зөвхөн 2.3 сая нь л шагналд зарцуулагдах юм бол үлдсэн мөнгийг яах юм? хүмүүсийн бичээд байгаа лайк, шейр хийгчдээ урамшуулах уу?
хариулах
Баачка
[150.129.142.85]
Юмаа гүйцэт уншчаад ингэж ярих хэрэгтэй л бусдыг дагаж савсаганах хэрэг юу байна??
Зочин
[66.181.191.216]
Түвшин тус бүрт гэсэн байна. Өсвөр нас, залуучууд, иргэд гэсэн 3 насны ангиллаар ангилал тус бүрт 2,3 сая буюу нийт 6,9 сая төгрөг болж байна.
Mr IZ.
[202.70.46.210]
ЛАЙК ШЭЙР ГЭДЭГ ЧИНЬ ЭССЭНИЙ УРАЛДААНД ХАМГИЙН УТГАГҮЙ ЗҮЙЛ. Дээр нь манай ерөнхийлөгчийн тамгын газар ийм хөгийн шалгуур үзүүлэлтэнд оруулна гэдэг аймшигтай. Хэрвээ лайк шэйр тооцно гэвэл хамгийн муу эссэг сонгож comment баг ажиллуулаад ХАМГИЙН ИХ ЛАЙК, ШЭЙР-ийг цуглуулж бойкот хийнэ.
хариулах
Баачка
[43.242.243.201]
2 сарын 21 нээс 3 сарын 3-н хүртэл олон хоногийн хугацаа энэ байна. Энэхүү хугацаанд шүүгчид өөрсдийн шүүлтээрээ сайн эсээнүүдийг гаргачих нь тодорхой. 1,2,3 байрыг олон сайн эсээнээс алийг тэр гэх хэцүү шүү дээ. Тиймээс лаяк шэйрийг харгалзан үзэж тодруулах байх гэж бодож байна.
хариулах
Ахмад
[103.229.121.38]
Эссээг цахимаар явуулж болох уу?
хариулах
Ganaa
[202.179.31.83]
Хүмүүс 5-8 хуудас эссээг нэг бүрчлэн уншаад лайк, шэйр хийнэ гэдэг бол утгагүй асуудал. Иргэдийн оролцоог идэвхижүүлэх, нийгэмд үүсээд байгаа асуудлыг зохицуулах, соён гэгээрүүлэх ажил хийж л байгаа бол үр дүнтэй, шударга байдал анхаарах хэрэгтэй байхаа.
хариулах
Ganaa
[202.179.31.83]
Хүмүүс 5-8 хуудас эссээг нэг бүрчлэн уншаад лайк, шэйр хийнэ гэдэг бол утгагүй асуудал. Иргэдийн оролцоог идэвхижүүлэх, нийгэмд үүсээд байгаа асуудлыг зохицуулах, соён гэгээрүүлэх ажил хийж л байгаа бол үр дүнтэй, шударга байдал анхаарах хэрэгтэй байхаа.
хариулах
zochin
[202.21.106.107]
Yun like share ve arai dendvv ymaa iim hachin shalgur tawiad bhda yadag ym ymar goo saihnii baraa zarah gd uraldaan zarlaj bga bish de
хариулах
zochin
[202.9.42.114]
like share eserguutsej bn. mergejliin humuuseer shuulgie.
хариулах
Irgen
[66.181.178.145]
Yag zuw like share demii
bagsh
[66.181.184.204]
Za daa. Negendee mungu bosgox arga biz ee. Turuulex xun todorchixson bx daa gex setgegdel turj bn. Unuudur niigmiin xandlaga iim l bolj dee
хариулах
Zochin
[202.21.107.8]
Like n Share bol shal demii shuultiin arga shuudee. Odoo tsagt aztan todruulnaa iishee orood like share hiigerei geed mynga myngaar ni l like avch bhad ene bol shal balai hereg. Shuultnes ene hesgig hashig husie.
хариулах
agiunaa
[66.181.184.204]
Share. Like bol unelgee bish shuu. Xen ch like darj bolno
zochin
[202.179.29.253]
manaihan neeree buh yumiig like share-r shiddeg bolchij zailuul zalhuu humuust bol ter ni amar bdg bh ymr professional mergejliin yum bhgui
хариулах
Like& Share
[202.179.29.253]
like share-eer shuuvel mergejliin chadaltai humuus turuulehgui shude orood ch hereggui yum bn turd hurtel iim teneg social-n hureend yumiig hardag humuus ajillahaar yah bolj bnaa
хариулах
Болор
[182.160.32.129]
Та нарт ямар ч эх орон, ард түмнээ гэсэн сэтгэл алга.Зүгээр л өнгө хэрбэр дагасан, ажил хийсэн нэр зүүх гэсэн хэдэн балай гарууд л бн дөө. Тэр like share- р чинь ийм юмыг дүгнэж цэгнэдэггүй юм мэдэж ав!!!!!!!!!Хайран сайхан төсөл гадныхнаас ичээч...
хариулах
zuuz
[66.181.184.204]
Unen. Ichmeer um
n
[112.72.11.110]
Уг нь их зүгээр юмаа өөрийгөө сорьж үзэх гэтэл юуун лайк шэйр вээ
хариулах
Лхамаа
[139.5.219.110]
Лайк шэйр бол биш ээ.
хариулах
НЭГ БОДЛОГО ЦУЛ БОДЛОГО ХТЭЙ... ТЭР ХААНААС ГАРАХ
[202.179.26.180]
БОДЛОГОГҮЙ ТОЛГОЙГҮЙ УЛС ТӨРЧИД ТӨРД ЗАЛРАХААР ИЙМ Ч ТИЙМ Ч ГЭЖ ИЙМ ЗҮЙЛ ЭЛБЭГШИХ ДҮР БАЙНА... БОДЛОГО ГЭДЭГ ЦУЛ ЗҮЙЛЭЭС ЦАЦАРЧ БАЙДАГ АНТЕН МӨН ШҮҮ ДЭЭ___ ИРГЭД БОДЛОГО ГАРГААД ТҮҮНДЭЭ ОРОЛЦОНО ГЭЖ ТҮҮХЭН ТЕКСТИЙН ИЙМ ЗУЦААРАЛТАЙ ЭНЭ НЭН ШИНЭ ЭРИНД ЗОХИЦОХГҮЙ Л ДЭЭ... ҮҮНИЙГ ТОХИОЛДЛЫН ГЭНЭ... НЭГ
хариулах
хаа сайгүЙ УРЛДН
[202.179.26.180]
Ерөнхий сэдэвийг хөндөнө гэдэг нарийн ширийнийг хамт хөндөх ч бийг анхааруулия
хариулах
HUDLAAG ILCHLEGCH
[202.179.26.180]
YUN LIKE SHARE YUGAA YARIAD BNAA, TA/../ URALDAAN ZOKIOJ BGAA BOL TA NAR UURSDUU L SHALGARUULJ, BAS HARIUTSLAGAA HAMT UUR... MERGEJLIIN KUND GEJ DAATGAAD TEGEED L HOLI BANTAN BOLNOO... MONGOLD MERGEJLIN GEDGIG ZAVHRUULDAH TIIM MUU HANDLAGATAI EDUGEE
хариулах
ZOCHIN
[202.179.26.180]
LIKE SHARE SHIG HUDLAA YALANYUYA MANAI MONGOLD UGUI...
хариулах
Zichin
[112.72.11.106]
Bolomj olgosond bayarlalaa
хариулах
Токи
[183.177.98.243]
Хүн болгоны 5-8 хуудас текстийг уншаад Like&Share хийнэ гэдэг нь худлаа болно. Харин тэрний оронд мэргэжлийн хүмүүсээс бүрдсэн баг бүрдүүлвэл зүгээр болов уу?
хариулах
gh
[122.201.24.8]
Bi 11 nastai oroltsoj boloh boluu
хариулах
ДЭЭГИЙ
[66.181.185.230]
LIKE SHARE NI HUDLAA BHAA BLOH HRGTEI HUMUUSEEREE SHUULGEELL TODRUULSAN NI DEER DEEE
хариулах
хм
[66.181.181.59]
күй ээ түрүүлсэн эсээ 7 сая юм байх гэж ойлгогдох гарчиг бичдэг сонин сэтгүүлч вэ хүний сонирхлыг ингэж хуурах бүдүүлэг арга
хариулах
МНн
[150.129.142.85]
Ийм юм ойлгохгүй байж Бүдүүлэг гэх үгээ мэдэх үү??
hhhmm
[202.21.106.161]
harin tin bas l tegj oilgoloo shdee. humuusiig tatah gej setguulchid neeree garchignaasaa avhuulaad l buruu medeelel ogoh yumaa halit harsan hun ene chiger ni tiim yum boljin genee l ged damjuulaad buruu medeelel hurgej baigaashd.
d
[103.26.193.63]
chiniiheer yu gj bichhiin, ingej l bichdeg shvvdeee
Нарантуяа
[203.91.117.8]
уг нь нутгийн єєрєє удирдах ёсыг сайжруулахад иргэдийн оролцоог нэмэгдїїэх санаатай энэхїї уралдааныг зарлаж байгаа бол эхний ээлжинд баг хорооны иргэдийн нийтийн хурлын дунд зарласан бол их зїгээр байх байж дээ. лайк шэйрээр саналын тоогоор дїгнэх ч юу л бол ....
хариулах
Algaa
[103.26.194.213]
BI giin hariult heruulch shinjtei hariulavch like share deer tagaa tag kkk.
хариулах
Algaa
[103.26.194.213]
UB.LIFI aa mash olon hun like. Share eserguutssen baihad gants ug gan hiihgui baigaa chini eeree anhnaasaa hudlaa boloh ni oilgomjtoi bna. Bicheed ch nemergui yum bnodoo.
хариулах
сараа
[202.72.242.5]
хөдөө орон нутагтаа тулгамдаж буй асуудлын талаар хөндөж тавина гэж бодож байтал юун лайк, шэйр вэ? үүнийгээ хасах хэрэгтэй. эсээнийхээ шалгуурын дагуу мэргэжлийн хүнээр шүүлгэвэл сайхан л уралдаан юм.
хариулах
[27.123.214.108]
like share demii bishuu face bookin od humuus n turuuleh n oilgomjtoi bolohiin bishu
хариулах
ZOCHIN
[202.72.242.5]
LIKE SHARE DEMII2
хариулах
boldo
[27.123.214.122]
Yum zohiowol aytaihan zohio like share ch ghshig
хариулах
namuun
[27.123.214.122]
Like share er shalgaruulna gdg chin yu gsn vg we oroltsi gd esse ge biched suuj btl like shareer shalgaruulhiig mdeed oroltshoo bailaa shudraga bus blhiin bnlda tgel hvmvsrvv like daraad uguuch gd buun guilga blnoo nad oroltsj bga hvmvvs chin za bolii ghd 70nastai mnai emee yaj oroltshuu za boli2
хариулах
Sodko
[66.181.190.209]
Like share yostoi hudlaa buh zuil ni unen yvagdaasai tor tumen nudtei yu boloh ni yaj iigeed l medegddeg yum shu dee. Harin like share ee bolih heregtei. Yg mergejliin shuugch naraar shuulgeed dun garah heregtei gej bodoj bn. Boduul irgedeesee asuudliig shiideh garts sanaa shiidel avah geed bga bol
Chimgee
[66.181.190.209]
Like share gedeg hudlaa. Hun hula hudulmur tsag zavaa gargaad,oyun bodloo chileej ajliinhaa hajuugaar esse bicheed yvuuldag getel shuult ni hudlaa, deer ni sanaa hulgailaad, like share ntr geed zavhruulahiin bol ymar ih haramsaltai. Oroltsogchdiinhoo uramiig bodooroi zohion baiguulagchda.
zochin
[202.9.41.183]
like, share shalgaruulval utgagui
хариулах
Bayrmaa
[103.10.23.77]
4600000 giin hen avhii n iim haritsan gui bj boldiin muu 1 yum hiin geheeree ingeed idchideg humuus dee
хариулах
Bl
[112.72.11.122]
Gurwan angilalaar shalgaruulahad 6 900 000 bolno.
Зөв
[202.70.46.210]
Ямар сэдэвээр эсээ бичхий бас үгийн тоо насны ангилал хамаагүы биздээ
хариулах
like share hereggui
[103.10.23.148]
LIKE SHARE eer dvgnewel utgagui hereg ee alia yum
хариулах
zochin
[103.10.23.148]
LIKE SHARE demii
хариулах
ЗОХИОН БАЙГУУЛАГЧ НАРТ!
[122.201.31.221]
Залуус бид шударга өрсөлдөөнийг хүсэж байна. Like&share цуглуулах яг ямар өрсөлдөөн болох вэ? Тэгээд магадгүй миний (бусад өрсөлдөгчдийн) дэвшүүлсэн санааг хулгайлахгүй гэдэгт яаж итгэх юм бэ?
хариулах
Баачка
[43.242.243.201]
буй эсээгээ лаяк шэйрийг харгалзан үзнэ гэж бодож байна. Түүнчлэн мэдээж агуулгаасаа зөрсөн эсээг тодруулчихгүй нь лавтай.
Баачка
[43.242.243.201]
2 сарын 21-н хүртэл хүлээж авна гээд хугацаа заагаад өгцөн байна. Тиймээс санааг чинь хуулбарлах боломжгүй. Хуулбарласан эсээнээс олигтой санаа гарахгүй нь лав. 2 сарын 21 ээс 3 сарын 3 ны хүртэл олон хоногийн хугацаа байна. Тиймээс энэ хугацаанд тоочиглоцон алийг нь 1,2,3т шалгаруулахаа эргэлзэж бу
zochin
[202.179.6.238]
like demii boliulaa
хариулах
Зочин
[103.10.22.51]
Like&share-р дүгнэнэ гэхээр л худлаа болно доо. Фэйсбүүкээс тийм урт юм уншаад, шударгаар таалагдсанаа лайк шэйр хийх хүн байхгүй. Тэгээд л найз нөхөд, энд тэндэхийн группүүдээс гуйсан уралдаан л болно ш дээ.
хариулах
Od
[150.129.140.103]
like share geiin bol ketsuudee taniliin hureenii l yum boloh bhdaa
хариулах
[103.254.120.85]
Like share.ee bolih heregteishde mergejliin hvn unshij shalgaruulah ni shudarga shvde
хариулах
зочин
[202.9.40.79]
like-аа хасаарай даа өнгө үзэмжээр биш үнэн ач холбогдол өгөхүйцээрээ шударга шалгаруулсан нь зүгээр байна.
хариулах
Хүний санаа хулгайлах
[59.153.87.12]
Ийм эссэ бичих уралдаан байна би оролцох санаатай гээд нэг хүнд хэлсэн чинь ингэж хариуллаа: Naad ax chini bvtexgui yum ba Eersdiinxee xvniig shalgaruulaad chinii sanaag xulgailax yum ba Mereeree xicheelee xii гэнээ. Мэргэжлийн хүмүүс шүүхгүй бол утгагүй гэнээ.
хариулах
Хүний санаа хулгайлах
[59.153.87.12]
Ийм эссэ бичих уралдаан байна би оролцох санаатай гээд нэг хүнд хэлсэн чинь ингэж хариуллаа: Naad ax chini bvtexgui yum ba Eersdiinxee xvniig shalgaruulaad chinii sanaag xulgailax yum ba Mereeree xicheelee xii гэнээ. Мэргэжлийн хүмүүс шүүхгүй бол утгагүй гэнээ.
хариулах
Хүний санаа хулгайлах
[59.153.87.12]
Ийм эссэ бичих уралдаан байна би оролцох санаатай гээд нэг хүнд хэлсэн чинь ингэж хариуллаа: Naad ax chini bvtexgui yum ba Eersdiinxee xvniig shalgaruulaad chinii sanaag xulgailax yum ba Mereeree xicheelee xii гэнээ. Мэргэжлийн хүмүүс шүүхгүй бол утгагүй гэнээ.
хариулах
Хүний санаа хулгайлах
[59.153.87.12]
Ийм эссэ бичих уралдаан байна би оролцох санаатай гээд нэг хүнд хэлсэн чинь ингэж хариуллаа: Naad ax chini bvtexgui yum ba Eersdiinxee xvniig shalgaruulaad chinii sanaag xulgailax yum ba Mereeree xicheelee xii гэнээ. Мэргэжлийн хүмүүс шүүхгүй бол утгагүй гэнээ.
хариулах
Хүний санаа хулгайлах
[59.153.87.12]
Ийм эссэ бичих уралдаан байна би оролцох санаатай гээд нэг хүнд хэлсэн чинь ингэж хариуллаа: Naad ax chini bvtexgui yum ba Eersdiinxee xvniig shalgaruulaad chinii sanaag xulgailax yum ba Mereeree xicheelee xii гэнээ. Мэргэжлийн хүмүүс шүүхгүй бол утгагүй гэнээ.
хариулах
Хүний санаа хулгайлах
[59.153.87.12]
Ийм эссэ бичих уралдаан байна би оролцох санаатай гээд нэг хүнд хэлсэн чинь ингэж хариуллаа: Naad ax chini bvtexgui yum ba Eersdiinxee xvniig shalgaruulaad chinii sanaag xulgailax yum ba Mereeree xicheelee xii гэнээ. Мэргэжлийн хүмүүс шүүхгүй бол утгагүй гэнээ.
хариулах
Like&Share esergvvtsey!
[185.89.216.224]
Like&Share geheer tegeel ugaasaa oilgomjtoi shudraga bus zvil bolno.Esse gedeg chin tiim amar zvil bish shdee.Uuriin uhaanaaraa bichsen zvilee hedhen like&share-eer dvgnvvlehig hvseh hvn neg ch baihgvi baih.!!!
хариулах
Zya
[185.89.216.238]
Like&Share-eer dvgnene gewel shudraga ursulduun bolohgvi shdee yach ch bodson.
хариулах
oonoo
[182.160.36.201]
Hen ch 5-8 huudas esseg unshaad like hiihguide tanil tal olon nztai hun l ylah ym bnda oroy gj bodoj bsn bolilo
хариулах
Bolioo boli
[103.9.90.194]
Tsahim sanal asuulga bol shaaaal demii shdee. Orii gj bodson yum heneesee like share guigaad suuj bhawdee boli2
хариулах
Anu
[114.160.119.39]
Haha humuus fb dr 5-8 huudas yum unshaad dugnelt hiilee yu
хариулах
uraldaani utga uchir aldagdan
[103.229.123.181]
shuugchdiin shiidvereer yavsan n deer internet sanal asuulgaa bolio shudarga bus bolchino
хариулах
zaya
[203.91.115.37]
ehnees n unshaad zov sedev bn gej bodson chin yu vee like share bolioo boli buh esseeg humuus unshlaa yu shal utga alga engeed tenegteed eheldeg bhgui yu daa tor niigem
хариулах
Like guihas sanaa zowchloo
[1.75.6.203]
Gadaadad surdag oyutan. Emzegledeg sedveeree bichie gj bodsiin. Like guihaas sanaa zowchlooo. Shal balarsiin
хариулах
[202.70.46.226]
Фото зургийн уралдаан биш дээ...! Интернет санал асуулгаа болиулах хэрэгтэй
хариулах
зочин11111
[202.179.31.189]
like share гүй явуулаач хэнч оролцох сонирхолгүй болчихно шүүгч гэж байгаа бол шүүж болохгүй юу
хариулах
Like Share эсэргүүцэгч
[122.201.17.134]
Сэтгэгдлийг харахад олон хүн Like Share-г эсэргүүцсэн байна. энэ нь ч зөв гэж бодож байна. Зохион байгуулж байгаа хүмүүс нь энэ олон хүний саналыг авч үзээсэй дээ
хариулах
tuya
[103.212.119.114]
Unelgee ystoi taalagdsangui.like share bhdaa yahavde
хариулах
a
[100.2.122.194]
Ee huurhiiduu. Hunii oyunii hudulmuriig interneteer tsatsaad zogsohgui, mergejliin humuus hyanahgui like, share-iin toogoor uneleh yum gene. Ineed hurchihlee.
хариулах
иргэн
[99.122.173.223]
уралдаанд оролцож болно хамгийн сонин нь жишээ авсан байх естой гээд л журам заагаад байх юм гол нь амьдрал дээр б гааг гол санаандаа тусгавал яасан бэ
хариулах
Иргэн
[122.201.21.131]
Like&share хэрэггүй ш дээ? Бэлэн шүүгчид байхад,тэгээд ч бичсэн эссег шүүгчид л анхаарч уншихаас fb хэрэглэгчид гарчиглаад л орхино ш дээ?
хариулах
tegf
[202.179.6.170]
uraldaan zarlaad teriigee like share dugneh zohimjgui ym \
хариулах
Бямбадаш
[202.9.40.212]
Бусад гэдэг дээр нь сэдвээ өөрөө сонгоод орж болох юм уу
хариулах
Хариулт
[202.70.46.214]
Насны хувьд 25аас дээш насныханы бусад гэсэн байхаа
Tiime?
[182.160.38.21]
Like and share uneheer yawtsgui sanagdaj bna. Social orchind bga humuus urthan niitlel unshihaas zalhuurdag humuus. Buh essayg 1 burchlen unshaad like hiine gj bhgui. Tanidag humuusiinhee guiltaar l yawagdana gdg n oilgomjtoi bna
хариулах
ulaanaa
[202.70.46.211]
sain uu? ug ni ih bolomjiin uraldaan bna. vsgiin pondoo times new roman bolgoson ni deer baix standart ni ter shvvdee tgd like shareer shalgaruulahgvi bwal zvgeer bna. online temtseen uraldaan like shareer shalgaruulna geheeree l hudlaa boldiin
хариулах
1
[182.160.1.120]
хятадын эрлийзүүд одоо бас нэг дэмий юмаа хийэ эхэллээ
хариулах
zochin
[103.9.90.194]
like share haswal taalagdaj baina
хариулах
Mongol
[139.5.218.68]
Ene hyatad nuhur ur huuhdiin maani tarhi ugaah gej oroldohoos uur zuil sedehee bolijee. Nutagt ni butsaah tsag boljee
хариулах
Jjjj
[103.229.122.122]
Songuulia like shareer hiijchij baiya
хариулах
Иргэн
[202.9.43.69]
Like shear bolio araichde
хариулах
Иргэн
[202.9.43.69]
Like shear bolio araichde
хариулах
Иргэн
[202.9.43.69]
Like shear bolio araichde
хариулах
Иргэн
[202.9.43.69]
Like shear bolio araichde
хариулах
Иргэн
[202.9.43.69]
Like shear bolio araichde
хариулах
Иргэн
[202.9.43.69]
Like shear bolio araichde
хариулах
Иргэн
[202.9.43.69]
Like shear bolio araichde
хариулах
Иргэн
[202.9.43.69]
Like shear bolio araichde
хариулах
Иргэн
[202.9.43.69]
Like shear bolio araichde
хариулах
Дрон
[27.123.214.122]
Юм болгонд Лайкны гуйлгачин шиг хандах болж дээ чааваас
хариулах
Дрон
[27.123.214.122]
Юм болгонд Лайкны гуйлгачин шиг хандах болж дээ чааваас
хариулах
Дрон
[27.123.214.122]
Юм болгонд Лайкны гуйлгачин шиг хандах болж дээ чааваас
хариулах
f
[84.237.53.44]
Bodood baisan chin iim alban yosnii uraldaan zohion baiguulj baij yun like share-iin toog unelgeend tootsno gd sonin yum oruulchaa ve balai yum zugeer shuugchid n deerh shalguuraaraa todruulna biz!!!
хариулах
f
[84.237.53.44]
Like share-iin uzuulelt bol shudarga unelgee bolj chadahgui, hen ih nztai taniltai ni hen ih humuusees like daraad share-leed uguuch gj guij chadsan n ihiig tsugluuldag. Busad unelgeenuudee iluu harj shildgiig ni shalgaruulaasai.
хариулах
иргэн
[202.70.46.209]
ялагч нь гарахгүй хэн хамгийн сайн гуйж хэн хамгийн од байснаас шалтгаалж дүгнэгдэх юм бишүү иймэрхүү юман дээр хүртэл fb-ээс like share цуглуулаж байвал иргэдийн уралдаанд оролцох идэвхи буурах юм бишүү яахав яг тухайн хаяг дээр иргэний fb хаяг байхгүй зөвхөн нэр эдр байвал арай гайгүй байх
хариулах
zochin
[202.9.41.100]
ene chin zugeer like share unelgeend oruulj tootsno gsn bnshde ternees yg lika share r sgalgaruulna gesen ym bhgui bgam bishu sain oilgoj unshildaa humuuse
хариулах
Xocoo
[103.10.22.62]
Like&share gdg jin denduu bolhi ym! busdaar Nice
хариулах
zochin
[202.9.40.107]
Like share chin bodit vnelgee bolj chdahgvi shvv dee!!!
хариулах
zochin
[202.179.29.4]
Ih liketai ni turuulne gwl t1 ym bishuu.Fbiin oduud l turuulne shd tgwl shuuh estoi mergejlin hmuus ni shuulde oorsdo
хариулах
иргэн
[202.179.29.4]
Like share eer todruulna gwl nogoo l ih nz taniltai hmuus ni turuulj jinhene togs shiidlig olj chadsn hunii esse daragdaal uldene shde tgj bhr mergejliin hmuus ni oorsdo unshij shuuwl dr ym bishuu Shal utgagu ym !!!
хариулах
khaliun
[182.160.6.66]
Tiimd like share bolih heregtei bolwuu gej bodoj bn.
хариулах
khaliun
[182.160.6.66]
Hvn bolgon 8-9huudas esse ywuulna. 100sh mayerial irlee gj bodhod 80-90huudas material unshaad ene esse sn ym bn ged like daraad share hiine gj yagad ch bh ysgvi sanagdaj bn.
хариулах
ektsetseg
[103.10.21.29]
Hodoo oron nutgiin oroltsogchid yaj oroltsoh ve
хариулах
Борнуур Д.Цэнгэл
[49.166.22.124]
Учир нь манай үндсэн хуулинд тусгагдсан цорын ганц шууд ородцооны субъект нь багийн нийтийн хурал. Түүнд засаглал болон нийгмийн амьдралд иргэдийн оролцоог холбох өргөн боломж хадгалагдаж бгаа гэж би боддог. Та бүхэнд амжилт хүсье
хариулах
Борнуур Д.Цэнгэл
[49.166.22.124]
Зөв зүйтэй ажил санаачилж бгаад талархаж байна. Уралдаанд оролцох хүмүүст ялангуяа хөдөө орон нутгаас бичигчидэд сэдэв санал болгоход багын иргэдийн нийтийн хурлын үүрэг ролийг нэмэгдүүлэх түүнд агуулагдаж бгаа иргэний шууд оролцооны элементийг идэвхжүүлэх тал руу анхаарч хандаач гэж зөвлөх бн.
хариулах
hongoro
[103.229.120.172]
Like share hereggu shdee fbiin ih handalttai od hunn hend ch heregq yum bichel turuulne gsen ug barag fb ashigldgu humuusn hohirood bn
хариулах
tserenbayan@gmail.com
[202.70.46.215]
like share niigmiin bodit baidliig vneleh hemjvvr bolj chadahuu zarlal gargaj bgaa bol ul suuritai yum hiimeer yum ene bol shiidel bish
хариулах
mmmmm
[139.5.219.76]
utgaggvi ym like shire bl demii zvil medeh hvmvvs ni shvvsen deeer shv de
хариулах
иргэн
[103.9.90.194]
фб нийгмийн сүлжээгээр гэвэл хэн илүү сайн лайк шэйр гуйж чадсан нь л түрүүлэх байхдаа өөрсдөө шалгаруулсан нь илүүү дээр байх гэж бодож байна.
хариулах
...
[122.201.21.212]
Like share.ee bolichihwol zugeershdee
хариулах
Zochin
[202.70.46.219]
Like share ee bolioo ...
хариулах
Sr
[103.229.123.21]
Like share bol baij bolohgui asuudal shuu
хариулах
Setgegdel
[182.160.5.239]
Like shareer yaadiin be??? Hen olon dagagchtai ch gedeg yumuu ter n l turuuliisht. Humuus ymar dotorhiig n neeh tooh bish.... iim tom uraldaan bol mergejliin humuuseer n l shuud shuulguulsen n deer shudee
хариулах
Jargalmaa
[49.0.187.84]
Like shareer shuuvel yaj ch bdsn shudraga blhgui shuu dee. Goy muuhai ni hmaagui taniliin huree ihtei ni ylam gsnees ylgaa yu bn aa
хариулах
Jargalmaa
[49.0.187.84]
Like shareer shuuvel yaj ch bdsn shudraga blhgui shuu dee. Goy muuhai ni hmaagui taniliin huree ihtei ni ylam gsnees ylgaa yu bn aa
хариулах
Mendee
[27.123.214.115]
Like share bol demii
хариулах
Tuguldur
[27.123.214.122]
Like share bol utgagui zuil auto like hiivel yah ve
хариулах
Ирээдүй
[182.160.37.234]
ЭСсэ яаж явуулах вэ???
хариулах
Наран
[202.72.242.4]
Энэ тэнэг лайк, шэйрээр уралдуулагаа болиочээ. Уралдаан зарлаж байгаан бол өөрсдөө шүү л дээ, тэгж байж л шударга шүүлт болно.
хариулах
boloroo
[202.70.46.231]
like share bol temtseeniig utgagv l bolgiishde oordoo shvvj bair shalgaruulaldaa
хариулах
Хишиг
[203.91.115.38]
Бусдад түгээх мэдээлэл бага байнаа үнэхээр л олонд хүргэж түүгнэр дамжин шинэ санаа санаачлага авч байгууллага хийгээл улс эх оронд тустай зүйл хийхээр бол мэдээллийг хүргэх суваг өргөн баймаар байна, үнэхээр бичих хүсэл байвч дөнгөж сая мэдэв.
хариулах
yg zuw shvvgdehvv
[202.70.46.207]
like share bol demiishdee
хариулах
Уянга
[150.129.141.235]
Нийт 6900000 төгрөг гээд байдаг тэгээд 1Р байранд 1 сая 2р байранд 800к 3р байранд 500К үлдсэн нь одоо хаашаа алга болчихдын. Эцсийн шийдвэрийг ядахдаа фб-н лайк шэйр-р шийднэ гээд байдаг Сонин л юм
хариулах
23
[202.21.107.19]
3 turluur bh aa
tenegt
[91.47.44.35]
toondoo muu, tegeed deerees ni uvaigui heruulch
daria
[139.5.218.223]
ene chin nasnii angilaltai bga bizde 3nasnii angilal bga
.
[139.5.217.143]
tuvshin tus burt 3 bair shalgaruulna gsn bnshde
Sunny
[103.9.90.200]
Niit 3 tvwshind tusad ni awch vzej bga bolxoor niitdee 6say 900 bolj bga bzde
Bi
[202.179.18.81]
3n angilaltai gj bn shude. Neg angilal ni 2,300 geheer 6,900 boldoggui ymu guitsed unsh lda
mmm
[202.9.40.79]
18 nastai hun ali nasnii angilald ursulduh ve zaluuchud u?
хариулах
Яагаад Facebook?
[66.181.188.151]
Facebook-ийн идэвхжүүлэлт хийхэд ашиглах нь эссе бичигчийн үнэн чадварыг дарна.
хариулах
Эрдэнэбат
[124.158.106.24]
Нас насны ангилалд 3 3 гэхээр нийт 9 байр шалгаруулах юмуу
хариулах
Эрдэнэбат эба
[124.158.106.24]
Лайз шэйрээ болих хэрэгтэйшдээ
хариулах
Аантийн
[59.153.112.197]
Ийм сайхан юм зохион байгуулж байгаа юм байж, тийм найдваргүй дүгнэлтийг сонгож байдаг..
хариулах
Оролцох байлаа
[202.21.120.242]
уг нь жссж бичиж оролцоё гэж бодож байлаа. лайк, шэйрээр дүгнэх юм бол болихоос
хариулах
Мөнхдалай
[195.37.234.254]
Яагаад like, share - ийг үгүйсгээд байгаа юм бэ. Тэгж байж олон монгол хүнд хүрнэ шүү дээ. Сонин уншдаг хүнээс илүү FB уншдаг, гүйлгэдэг хүмүүс олширсон цаг. Зөвхөн үнэлгээнд тооцно л гэсэн болохоос, шууд тэрүүгээр шалгаруулна гээгүй байна шүүдээ, тэлгэхээр бүгдээрээ бэлдээд амжилттай оролцоорой.
хариулах
Оролцох хүсэлтэй нэгэн
[103.229.123.198]
Ийм сайхан зүйл хэрэгжүүлэх гэж байгаад талархаж байна. Гэвч лайк, шэйр бол ёстой дэмий. Мэргэжлийнх нь хүн л шүүх хэрэгтэй ш тээ.
хариулах
Иргэн А
[202.70.46.214]
Фб лайк, шэйр гэсэн шалгуур тухайн оролцогчийн жинхэнэ чадварыг бодитоор үнэлж чадахгүй, хэн олон лайз шэйр гуйсан нь их оноо авах болно. Энэ шалгуурыг бодолцох хэрэгтэй.
хариулах
irgen
[66.181.188.151]
Mash zow
Md
[202.9.40.94]
Facebook bol henn ch huuramch hayg ashuglaj yu ch hiij chadhaar bolomjtoi tsahim ertonts Facebookeer shvvbel ih onoog bitgi uguurei
хариулах
Esee bichlegiin uraldaand oroltsoh huseltei irgen
[66.181.188.66]
Facebook iin like share r shuuhgui baih heregtei shdee. Esee bichihiin tuld hun tarhia mash sain ajilluulj unshij sudalj baij bichne. Shalgaruulah komiss n shuugeed dung ni gargaasai gej husch bn. Bayarlalaa.
хариулах
may
[203.91.115.43]
nuur nomiin uraldaan bish shuudee . fb eer shuuvel utgagui
хариулах
zochin
[103.9.88.210]
Like,share hereggui shvv dee. Iim urt esseg bvgdiig n unshaad singoh hvn howor shvv dee. Zvgeerl mergejlin shvvgch naraar shvvlgj boldoggui ym uu
хариулах
gbk
[202.179.29.78]
Like share demishde
хариулах
zaya
[112.72.11.114]
11huuhed oroh sonirholtoi bhiin boloh uu
хариулах
zochin
[122.201.21.90]
zaawal like share demii yum bishuu mergejloin huneer l shalguulsan dr
хариулах
zochin
[202.70.46.211]
like share bol joohon bolohgv yum shig sanagdaj bn aa. Tiim bolohoor 3,5 esse oorsdo todruulaad tgeed tvvneese ch yumuu yodruulbal ilvv zvgeer bolow uu
хариулах
зочин
[202.9.43.66]
лайк, шейрээр дүгнэх нь утгагүй шүү дээ . Үнэн юм гарахгүй хэн олон найзтайг л шалгаруулах гэж байгаа юм уу? Мэргэжлийн хүмүүсээр шалгаруулах саналтай байна.
хариулах
заяц
[178.62.237.202]
төрийн байгууллагаас иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлсэн иймэрхүү уралдаан тэмцээн болж байгааа нь сайшаалтай л юм. гэхдэээ шалгаруулахдааа like share нь хийх юм бол олон дагагчтай нь л түрүүлэнэ шүү дээ. шударгаар шүүгч нар шалгаруулбал зүгээр юм биш үү. гэхдээ их зүгээр тэмцээн байна.
хариулах
зочин
[202.180.218.38]
иймэрхүү урт эсссе бичлэгэн дээр лайк шейр дэмий байдаг юмдоо, хэзээ ч үнэн зөвөөр дүгнэгдэж чадахгүй. Олон найзтай, байнга онлайн байдаг хүн л түрүүлнэ, ямар нэг хараад таалагдах эсэхээ шийддэг зураг байгаа биш дээ.
хариулах
Ариу
[150.129.140.211]
Агуулга дэвшүүлсэн санаа хэрэгжих боломжтой эсэхээр нь мэргэжлийн хүнээр дүгнүүлэх хэрэгтэй. Лайк шейр гэхээр хэн олон ФБ найзтай вэ гэдэг уралдаан болчихно шүү дээ
хариулах
zochin
[202.21.106.135]
shaarlagaa ondor taviad like share geheer l utgagui bolood bn aaa
хариулах
Бат-Эрдэнэ
[103.9.90.194]
Ерөнхийлөгчийн тамгын газар хүртэл LIKE, SHARE -аар дүгнэх болж, Ерөнхийлөгчийн сонгуулиа FB-ээр явуулах уу? Элбэгдоржоо
хариулах
Angry
[66.181.191.113]
Hahahahah barag tm ym shig bn...unen hariutslaga gj eh orond mine alga boljdeee
Нэг
[150.129.142.220]
Like share-ээ болиоч дээ. Ямар бизнэсийн байгууллагын маркетинг бишдээ. Тгд ч шудрага бус.
хариулах
H
[27.123.214.113]
Ar ovorgui bicheed 5-8 ymu 5-8 nuur baih ymuu
хариулах
555
[202.70.46.216]
shiweh ym boluu garaar bcih boluu
х
[202.21.98.62]
нүүр байна
H
[27.123.214.113]
Like sharenii toogoo bolivol taarna hen olon dagagchtai n turuuleh n todorhoi shde
хариулах
ganaa
[182.160.35.184]
tiim shu

МАХН, МАН, АН-ын нэр дэвшигчдийн Сонгуулийн дүнгийн талаар хэлсэн 19 ХУРЦ ЭШЛЭЛ

Тэд Сонгуулийн үр дүнд ямар байр суурьтай хандаж байна вэ?

Э.Намуун

Сонгуулийн үеийн ХОРЖООНТОЙ, ХӨГЖӨӨНТЭЙ 12 ЖИРГЭЭ

Хүмүүс хоржоонтой, хөгжөөнтэй жиргээ “нисгэсээр” байна.

Э.Намуун

Тэд бидний тухай: Монголын сонгууль Хятадаас айж, эмээсэн өнгө аясын дор явагддаг.

Украины цахим хуудас МАХН-аас нэр дэвшигч С.Ганбаатарыг дэлхийд алдартай дуучин Ганбаатарын Ариунбаатартай андуурсан.

М.Сугар-Эрдэнэ

Их уншсан